Agenda 2030

Grafiska industrins utmaningar för en hållbar utveckling

Ladda ner Agenda 2030 rapport

Tio prioriterade mål för Grafiska företagen

Vi har kartlagt vilka mål och delmål som är mest relevanta för Grafiska Företagen och dess medlemsföretag. Av Agendans totalt 17 mål har vi valt ut de 10 mål som vi bedömer som mest relevanta utifrån våra och medlemsföretagens möjligheter att påverka.

De tio mest relevanta målen 

Om Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. På engelska kallas de Global Goals eller SDGs (Sustainable Development Goals).

Ingressen i Agenda 2030:

"Denna agenda är en handlingsplan för människorna, planeten och vårt välstånd. Den syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och en oundgänglig förutsättning för hållbar utveckling."
 
Arbetet med att genomföra agendan följer flera viktiga principer, bl a att:
  • agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
  • målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
  • ingen ska lämnas utanför. Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.
Så fungerar det i praktiken
1
Så fungerar det i praktiken
Hur arbetar man rent praktiskt mot de globala målen? Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen, exemplifierar hur arbetet mot ett av målen kan införlivas i den grafiska branschen.
2
Agenda 2030 Quickstart
Den här guiden hjälper er att komma igång med Agenda 2030 och stärka ert hållbarhetsarbete. För att underlätta har vi identifierat vilka mål och delmål som är mest relevanta för den grafiska industrin. Vi tipsar också om konkreta verktyg som bidrar till att uppfylla målen.
3
Uppförandekod ställer krav på hållbarhet
En så kallad "code of conduct", en uppförandekod, är ett bra verktyg i arbetet med att göra produktionen mer hållbar.
4
Vad är ClimateCalc koldioxidberäknare?
ClimateCalc är ett verktyg för att beräkna koldioxidavtryck för både företaget och ett specifikt tryckmaterial.
"Så får du Agenda 2030 att bidra till företagets tillväxt"