Vår verksamhet

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska branschen. 350 kreativa medlemsföretag utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Allt från undervisningsmaterial för våra barns lärande till hållbara förpackningar för den gröna omställningen.

Grafiska Företagen ska bidra till medlemsföretagens konkurrenskraft så att de kan mäta sig med de ledande grafiska företagen i Europa i fråga om teknik, marknadsföring och lönsamhet. Kort sagt: vi verkar för en långsiktig och god utveckling av den grafiska branschen och våra medlemsföretag.

Ökad konkurrenskraft med nätverk

Vi företräder våra företag i branschrelaterade frågor. För att kunna ge medlemsföretagen så branschnära och relaterad information som möjligt finns det inom förbundet åtta olika branschnätverk. Varje branschnätverk verkar för att öka medlemmarnas kunskap och hjälpa till med att stärka deras konkurrenskraft.

Lobbying lyfter det tryckta mediets fördelar

Kring näringspolitiska frågor är vi branschens talesperson och de största frågorna vi bedriver är kring det tryckta mediets fördelar. Vi deltar bl.a.i debatter och påverkar utredningar. 

Verksamhet i hela landet

Vi förhandlar kollektivavtal, medverkar i förhandlingar i specifika medlemsärenden och erbjuder medlemsservice i arbetsgivarfrågor som stödjer medlemsföretagen i rollen som goda arbetsgivare. För att alltid finnas nära till hands har vi sju kontor runt om i landet dit våra medlemsföretag kan vända sig.

Kompetensförsörjning för en stark framtid

Grafisk industri är under omdaning och företagen behöver hjälp att hitta morgondagens personal. Grafiska Företagen hjälper här till med att kartlägga och utvärdera branschens kompetensförsörjningsbehov. Bl.a. så företräder vi branschen i ledningsgrupper och branschråd inom gymnasieskolan och YH. 

Produktkvalitet ger effektivare produktioner

För att underlätta våra medlemmars produktion och leverans arbetar vi ständigt med att utveckla och ta fram olika standarder och leveransvillkor

Vision
Vision & uppdrag
Grafiska Företagens vision utgör grunden för förbundets strategiska inriktning där medlemsföretagens konkurrenskraft och lönsamhet står i fokus. För våra medlemmar innebär det mer medlemsnytta genom att verksamheten blir mer affärsnära.

Grafisk industri utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

Uppdrag

Förbundet ska stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och lönsamhet, genom:

 • Att bedriva omvärldsbevakning, analysera branschens utveckling och initiera relevanta projekt
 • Att skapa och underhålla nätverk, i syfte att främja kunskapsutbyte mellan företag
 • Att träffa avtal som innebär att företagen kan vara konkurrenskraftiga i Sverige och globalt
 • Att vara expertrådgivare i avtals- och arbetsrättsliga frågor
 • Att genom lobbyarbete mot politiker, myndigheter eller andra intressenter driva frågor som påverkar branschens långsiktiga utveckling
 • Att vara en tongivande talesperson i frågor som rör branschen
 • Att skapa relationer med andra branscher/intressenter i syfte att öka medlemsföretagens konkurrenskraft.

Styrelse

2023-2024

Andreas Davidsson, Thorbjörn Sagerström, Sofia Ljungberg Igbe, Peter Hjelm, Rosemary Pålsson, Robine Björklund, Filip Ringqvist och Eva Glückman. På bilden saknas Patrik Jenemark och Ulrik Wehtje.

Grafiska Företagens styrelse utses på förbundsmötet

En gång om året hålls Grafiska Företagens förbundsmöte. Alla medlemsföretag inbjuds att delta i mötet som är förbundets högsta beslutande organ. På förbundsmötet utses förbundets styrelse. Styrelsen i sin tur utser verkställande direktör, som skall svara för förbundets löpande verksamhet. Grafiska Företagens styrelse sammanträder fyra gånger per år.

Styrelsen består av
1
ordförande
2
Vice ordförande
6
ledamöter
1
Verkställande direktör

Vid förbundsmötet den 11 maj 2023 utsågs följande styrelse:

Ordförande

 • Thorbjörn Sagerström, DS Smith Packaging Sweden AB

1:a vice ordförande

 • Patrik Jenemark, Nordvalls Etikett AB

2:a vice ordförande

 • Peter Hjelm, By Wind AB

Övriga ledamöter

 • Andreas Davidsson, Schur Pack Sweden AB
 • Eva Glückman, Grafiska Företagen
 • Filip Ringqvist, Tellogruppen AB
 • Robine Björklund, ABA AB
 • Rosemary Pålsson, GPI Systems AB
 • Sofia Ljungberg Igbe, Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB
 • Ulrik Wehtje, Exakta Group AB

Vi samverkar med andra organisationer

I frågor som rör den grafiska branschen samverkar vi med ett flertal organisationer bl.a.:

Vi samarbetar med andra arbetsgivarorganisationer

Grafiska Företagen är, sedan 1 januari 2012, delägare i Arbio AB tillsammans med Skogsindustrierna, Trä- och Möbelföretagen och Gröna arbetsgivare.

Arbio AB är ett servicebolag som förser Grafiska Företagen med de tjänster som behövs för att förbundet ska kunna verka på ett ändamålsenligt sätt.

Grafiska Företagen är medlem i Svenskt Näringsliv och i Intergraf, den internationella branschorganisationen för grafisk industri.

Medlemstidning Print & Packaging
Här hittar du tidigare nummer av vår numera nerlagda medlemstidning Print & Packaging.
Läs mer