Guider

Ta kontroll över kompetensen - en vägledning till framtida rekryteringar

Det finns mycket som företag kan göra både för att öka utbildningsutbudet och se till att befintliga utbildningar bättre motsvarar behoven. Samtidigt ligger det i skolans intresse att samarbeta med det lokala näringslivet, till exempel för att kunna erbjuda eleverna intressanta praktikplatser och säkerställa kvaliteten på utbildningen. För att utbildningssystemet ska kunna leverera rätt kompetens behövs en tydlig kravbild från arbetsmarknaden.

Rekryteringshandbok

Grafiska Företagen har tagit fram en inspirationsskrift för att främja rekrytering och kompetensförsörjning inom den grafiska industrin. Rekryteringshandboken innehåller intervjuer med medlemsföretag, rekryteringsexperter och trendbevakare. Tillsammans ger de många kloka tips och råd som förhoppningsvis kan underlätta ditt rekryteringsarbete.

Lathund för prao och praktik

Grafiska Företagen har tagit fram en lathund för att stimulera ditt samarbete med skolan så att fler elever kommer ut på arbetsplatser under skoltiden. Det underlättar deras studie- och yrkesval och de blir bättre förberedda för första jobbet. Samtidigt är det en bra möjlighet för dig att skapa en relation med framtida arbetstagare och sälja in er som arbetsgivare, vilket förhoppningsvis främjar framtida rekryteringar.
Broschyren informerar om vad du som tar emot en elev på prao eller praktik bör tänka på samt vilka lagar och regler som gäller. Den innehåller förslag på arbetsuppgifter och information för handledare. Du får också tips på andra sätt att samarbeta med skolan, exempelvis genom mentorskap, lokala programråd eller som fadderföretag.

Yrkesintroduktion

Grafiska Företagen och GS-facket har ett avtal för yrkesintroduktionsanställning i den grafiska industrin. Det innebär att personer som saknar relevant yrkeserfarenhet får möjlighet att kombinera utbildning med arbete, med hjälp av en personlig handledare. Yrkesintroduktion ska fokusera på färdighetsträning och kan pågå upp till tolv månader. Under denna tid betalar arbetsgivaren en lägre lön. Om personen är under 25 år, långtidsarbetslös eller nyanländ kan du även få ett ekonomiskt stöd motsvarande arbetsgivaravgiften. Målet är att yrkesintroduktionen ska leda till en efterfrågad kompetens och ett fast jobb.