Eftergymnasiala utbildningar

Foto: Anette Persson

Yrkeshögskola

Många yrken kräver mer färdigheter än vad gymnasiet ger men har inga krav på en forskningsförberedande utbildning. Dessa samlas under Yrkeshögskolan, som är en utbildningsform som kan ha olika utförare såsom utbildningsföretag, kommuner eller högskolor.

  • Yrkeshögskoleutbildningar bekostas av staten och ger de studerande rätt till studiemedel.

Många grafiska företag har etablerat bra kontakt med utbildare inom yrkeshögskolan. Utbildningar finns både för kvalificerat yrkesarbete och för tjänstemannaroller.

Yrkeshögskolans särart är att arbetslivet har ett avgörande inflytande över utbildningarnas innehåll och avgör också vilka utbildningar som får starta. Utbildningarna är vanligtvis upp till två år långa och leder till en yrkeshögskoleexamen. I alla längre utbildningar skall lärande i arbete, en kvalificerad praktik, ingå.

En yrkeshögskoleutbildning leds av en ledningsgrupp med en majoritet från näringslivet. Ledningsgruppen tar formellt in elever och utfärdar examen. Ledningsgruppen kan justera innehållet i utbildningen för att bättre överensstämma med behov eller elevernas förkunskaper.

En tredjedel av utbildningarna får avslag

Yrkeshögskolan har blivit mycket populär. Det gör att över en tredjedel av de utbildningar som ansöker om att få starta får avslag. De vanligaste skälen till avslag är dels att utbildningen är för lik gymnasieutbildning eller att motsvarande utbildning finns på högskolan. Ett annat vanligt skäl är att de företag som är upptagna som samverkansföretag inte svarar på Myndigheten för yrkeshögskolans e-brev i sambands med ansökan.

Om du som företagare engagerar dig i en yrkeshögskoleutbildning är det viktigt att du sätter dig in i de ansökningar där du samverkar med och ger respons på all kommunikation från Myndigheten för Yrkeshöskolan.

Universitet och högskola

Det finns en stor mängd utbildningar inom universitet och högskola som är relevanta för grafisk industri. Genom en kraftig utbyggnad kommer nästan hälften av varje ungdomskull ha studerat på universitet eller högskola. Då många unga uppfattar att det är först via sitt val av akademisk utbildning man gör sitt yrkesval är det viktigt att som företag ha en uppfattning om vilka utbildningar som kan vara av intresse för framtida rekrytering.

  • Det finns ett antal utbildningar som är utformade för att direkt motsvara behoven inom den grafiska industrin.

Samtidigt finns många utbildningar mot liknande branscher eller av mer generell karaktär som kan vara intressanta rekryteringsbaser.

Kampen om de mest drivna studenterna är ofta hård. Det är därför viktigt synas på de utbildningar du vill rekrytera studenter ifrån. Många universitet och högskolor erbjuder arbetsmarknadsdagar, möjlighet att föreläsa eller möjlighet att ge praktik. Det kan vara väl investerad tid att delta i den typen av aktiviteter.