NYHET - EU & HÅLLBARHET

Avskogningsförordningen ställer krav på den grafiska branschen

Den nya avskogningsförordningen, även känd som EUDR-lagstiftningen, börjar gälla nästa år. Lagstiftningen ställer höga krav på spårbarhet för alla som säljer träprodukter, vilket påverkar den träförädlande industrin oavsett råvarans ursprung. Alltså gäller detta även massa, papper, tryckta böcker, tidningar, handskrifter, maskinskrivna texter och ritningar av papper samt bilder och andra produkter från den grafiska industrin.

26 juni 2024
EU:s avskogningsförordning
Foto: Guillaume Perigois/Unsplashed, Adam Vradenburg/Unspashed och Fredrik Persson
Bakgrund och detaljer
 • Avskogningsförordningen, EU Deforestation Regulation (EUDR)

  Den 29 juni 2023 trädde den nya avskogningsförordningen, EU Deforestation Regulation (EUDR) i kraft. Förordningen reglerar tillhandahållandet på EU-marknaden och exporten från EU av vissa råvaror och produkter förknippade med avskogning och skogsförstörelse.

  Kommissionen har formulerat ett antal övergripande mål med EUDR:

  • EU:s konsumtion ska inte bidra till avskogning och skogsförstörelse i EU och globalt.
  • Utsläppen av växthusgaser orsakade av EU:s konsumtion av relevanta produkter ska minska med minst 32 miljoner ton per år.
  • Avskogning och skogsförstörelse till följd av expansion av jordbruk för att producera råvaror som omfattas av EUDR ska förhindras.

  EU:s Timmerförordning (EUTR) kommer att upphävas och ersättas av EUDR. Den nya förordningen är mer omfattande än EUTR eftersom den även tar hänsyn till hållbarhet och inkluderar följande råvaror/produkter:

  • Nötkreatur
  • Kakao
  • Kaffe
  • Oljepalm
  • Gummi
  • Soja
  • Trä och trävaror:
   • Massa och papper, med undantag av bambubaserade produkter och återvinningsprodukter (avfall och förbrukade varor)
   • Tryckta böcker
   • Tidningar
   • Bilder och andra produkter från den grafiska industrin
   • Handskrifter
   • Maskinskrivna texter samt ritningar av papper

  Förordningen gäller endast produkter som anges i förordningens bilaga 1. EU-kommissionen kommer att utvärdera om det finns behov och är genomförbart att lägga fram ett lagförslag för Europaparlamentet och rådet om att utvidga förordningens omfattning till ytterligare varor. Den första översynen av omfattningen av varor ska äga rum inom två år efter att förordningen trätt i kraft.  

Checklista för dig som omfattas EUDR

Inhämta information: 

 • Läs på om EUDR och identifiera på vilket sätt ditt företag berörs

Planera:

 • Gör en handlingsplan
 • Tilldela tillräckligt med resurser
 • Fördela budget
 • Fatta de strategiska beslut som krävs

Utred:

 • Se över företagets beredskap (system, drift och inköp)
 • Gör en gapanalys
 • Samarbeta med era ev. certifieringssystem
 • Identifiera, kartlägg och samarbeta med underleverantörer
 • Engagera dina kunder
 • Överväg behovet av alternativa inköpsregioner, material och produkter
 • Se över hur företaget kan
  • anpassa policyer och rutiner
  • minska risker
  • upprätthålla ett spårbarhetssystem
  • möta kraven på geolokalisering

Implementera:

 • Utveckla eller uppgradera dina system med avseende på:
  • implementering/uppgradering av inköpspolicy
  • implementering/uppgradering av operativt system för tillbörlig aktsamhet
  • implementering av ett robust spårbarhetssystem
  • intern och extern kapacitetsuppbyggnad