DEBATT - EU

Led tillbaka EU till kärnverksamheten

För att stärka Sveriges genomslagskraft i EU-politiken måste svenska aktörer arbeta mer samordnat för att driva gemensamma intressen. Det skriver Grafiska Företagens vd Eva Glückman tillsammans med andra företrädare för svensk industri på Dagens industris debattsida.

17 maj 2024
Bild på EU-parlamenets fasad.
Foto: Guillaume Périgois/Unssplash

EU har sannolikt aldrig har varit så viktigt för Sverige som det är i dag. De största utmaningarna vi står inför, såsom omställningen och den osäkerhet som råder i vår omvärld kräver en stark och enad europeisk röst. Med den inre marknaden, värd över 170 000 miljarder kronor, har svenska företag en hemmamarknad värd 28 gånger Sveriges BNP. Den svenska exportindustrins globala konkurrenskraft har därutöver stärkts genom det nätverk av frihandelsavtal som vi tar del av via EU-medlemskapet, framhåller industriföreträdarna i artikeln.

Svenska beslutsfattare måste driva på för ett EU som skapar bästa möjliga förutsättningar för en konkurrenskraftig industri i Europa. Detaljreglering i EU:s lagstiftning, oproportionerliga rapporteringskrav för företagen och politisk kontroll över industrins leverantörskedjor gynnar däremot inte en innovativ och långsiktigt konkurrenskraftig industri i Europa, fortsätter de.

För att vända den utvecklingen har industrins ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer i Sverige tagit fram följande förslag till svenska beslutsfattare inför nästa mandatperiod i EU:

  • Värna konkurrens och lika spelregler för en välfungerande inre marknad.
  • Underlätta tillgång till kompetens och reglera arbetsmarknaden effektivt.
  • Möjliggör framtidens råvaruförsörjning.
  • Säkra fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader.
  • Satsa på industrirelevant forskning och utveckling.
  • Skapa innovationsvänliga regelverk med minskad regelbörda.
  • Underlätta handel med omvärlden som nyckel till stärkt försörjningstrygghet.

Läs debattartikeln (di.se)

Se också

Livesändning 20 maj kl.17.00: Industrins Reformagenda - En industri som lyfter Europa