Rekrytering i grafisk industri

Foto: Fredrik Persson

Att rekrytera rätt kan vara bland det mest avgörande som finns för ett företag. Därför jobbar vi på Grafiska Företagen på många plan för att hjälpa medlemmarna. De handböcker vi har och det arbete med utbildningar och kompetenssäkring vi gör har utgångspunkt i rekryteringsundersökningen vi återkommande gör för branschen.

Årets undersökning visar att delar av grafisk industri har drabbats hårt av Coronakrisen. Andra delar har tvärt om haft neutral eller positiv utveckling. Detta påverkar rekryteringsbehovet. På kort sikt är efterfrågan på tjänstemän dominerande samtidigt som många företag har svårt att rekrytera utbildade eller erfarna yrkesarbetare.

På lite längre sikt är behovet av arbetskraft ungefär 300 personer per år jämt fördelat mellan yrkesarbetare och tjänstemän.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att årets resultat bör tolkas med viss försiktighet. Det finns respondenter som besvarat undersökningen innan spridningen av Coronaviruset pandemiklassats medan andra besvarat undersökningen då många länder stängts ner. Fokus läggs därför på att studera trender, skillnader och förflyttningar samt att se på pandemins initiala effekter i branschen. 

För att klara framtidens kompetensbehov behövs såväl att fler unga söker sig till relevanta utbildningar som att de grafiska företagen visar att man är ett attraktivt alternativ på arbetsmarknaden.

Genom att samverka med andra företag inom branschen, skola och kommun kan vi jobba effektivt med frågorna. Teknikcollege och branschgemensamma valideringsmodeller underlättar samverkan och stärker varje medverkande företags möjlighet till en fungerande kompetensförsörjning.

Grafiska Företagen arbetar med att påverka politiska beslut från enskilda kommuner till riksdag och regering för att underlätta för branschens kompetensförsörjning.