DEBATT - EU, HÅLLBARHET & FÖRPACKNING

EU:s nya regler om återanvändning av förpackningar riskerar miljön

Grafiska Företagen är djupt bekymrade över EU-kommissionens förslag om en ny förordning som rör förpackningar och förpackningsavfall (PPWR) och anser att förslaget strider mot själva andan i övergången till en europeisk cirkulär ekonomi. Förslaget skulle gynna plast som standard samtidigt som återvinningsbart material som wellpapp och kartong straffas. Anledningen är att en plastförpackning kan återanvändas medan det för pappersbaserade förpackningar är själva materialet som återanvänds.

5 juli 2023
Foto: Michael Bußmann och Richard Revel / Pixabay

Den grafiska branschen är redan ett trovärdigt alternativ för att nå EU:s ambitioner om klimatneutralitet. Branschen är en del av den cirkulära ekonomin i och med att den använder förnyelsebar råvara som samlas in och återvinns i hög grad. För kartong är återvinningsgraden över 90 procent och wellpapp har ett genomsnittligt återvunnet innehåll på 89 procent, högst av alla förpackningsmaterial i Europa.

Kemi- och plastindustrin bedriver just nu en av de mest omfattande påverkanskampanjer någonsin i EU, där budskapen är att plastförpackningar kan användas flera gånger om de samlas in. Plastförpackningar innehåller dock fossil råvara och oavsett om de är för engångsbruk eller flergångsbruk kan de användas ett begränsat antal gånger. Med de ändringsförslag från Europaparlamentet på ett återanvändningsmål för transportförpackningar på minst 90 procent till 2040 riskerar antalet plastförpackningar att nästan fördubblas.

Plastindustrin skulle behöva producera ytterligare 8,1 miljarder plastlådor (förutsatt 10 återanvändningar per år), vilket ger ytterligare 12 miljoner ton plast på marknaden (förutsatt 1,5 kg per låda). Plastförpackningar ökar användningen av energi och vatten, och återanvändningsbara plastförpackningar skulle dessutom leda till massiva ökningar av transporter när alla använda förpackningar ska transporteras för att kunna återanvändas. En kvalitetsgranskad (peer-reviewed) studie visar att wellpappförpackningar överträffar återanvändbara plastlådor i 10 av 15 miljöpåverkanskategorier, inklusive koldioxidavtryck.

Den enda trovärdiga vägen framåt för Europa är att återanvändning och återvinning existerar jämlikt vid sidan av varandra.

Grafiska Företagen arbetar tillsammans med bland andra Europaorganisationen FEFCO för att öka insikten hos politiker både nationellt och på EU-nivå om vad som riskerar att hända. PPWR:s mål är ambitiösa, och vi delar dem, men dess oavsiktliga konsekvenser kan öka förpackningarnas negativa påverkan på miljön och samtidigt riskera att slå ut stora delar av den grafiska branschen. Bara kartongindustrin består av över 660 företag i hela Europa som sysselsätter 100 000 personer direkt och ytterligare 270 000 indirekt. Den enda trovärdiga vägen framåt för Europa är att återanvändning och återvinning existerar jämlikt vid sidan av varandra.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa i sitt tal vid Beyond Growth Conference i Europaparlamentet att ”en tillväxtmodell centrerad på fossila bränslen är helt enkelt föråldrad”. Vi förutsätter att politikerna har detta i åtanke i förhandlingarna kring PPWR, så att EU tar ett beslut som främjar cirkularitet och klimatneutralitet.