NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Ny yrkesskola för vuxna kan rädda kompetensförsörjningen

När allt fler inser att om det är viktigt på riktigt så behövs hållbara tryck och förpackningar, då ökar den grafiska branschens rekryteringsbehov. För att säkerställa tillgången på kompetens krävs fler utbildningsvägar in till branschen. Grafiska Företagen välkomnar därför Yrkesvuxutredningens förslag om en ny yrkesutbildning för vuxna - med viss reservation.

20 juni 2024
Foto: Juliana Fälldin

Den statliga utredningen ”Växla yrke som vuxen” har presenterat förslag för att bredda utbudet av yrkesutbildningen för vuxna på gymnasial nivå. Ett av dessa är att införa en ny yrkesskola för vuxna. Något som Grafiska Företagen, tillsammans med Trä- och Möbelföretagen (TMF) och GS-facket, ställer sig positiva till i ett gemensamt remissvar. Behovet av att förbättra kompetensförsörjningen inom områden där gymnasieskolan och dagens yrkesvux har svårt att tillgodose arbetsmarknadens behov är av största vikt.

– En yrkesskola för vuxna kan bli ett viktigt tillskott för kompetensförsörjningen. Vi måste testa och utvärdera nya lösningar då den grafiska branschen lider av kompetensbrist, säger Henrik Smedmark, ansvarig för kompetensförsörjning på Grafiska Företagen.

En yrkesskola för vuxna kan bli ett viktigt tillskott för kompetensförsörjningen.

Den föreslagna utbildningsformen ska utgå från yrkeshögskolemodellen där näringslivet har stort inflytande kring utbildningsutbud och innehåll. Något som den grafiska branschen har goda erfarenheter av sen tidigare.

– Nationell rekrytering och en YH-modell där företagen styr utbildningen är viktiga parametrar för vårt tillstyrkande av förslaget. Samtidigt är vi medvetna om att det finns vissa oklarheter i utredningsförslaget, men vi anser att detta kan hanteras genom senare justeringar.

Grafiska Företagen, TMF och GS framhåller att utredningens förslag behöver kompletteras och justeras för att uppnå ett önskat utfall. Det gäller framför allt yrkesskolans särart och förhållandet till annan vuxenutbildning. I remissvaret definieras även andra delar i utredningen som behöver förtydligas, bland annat definitioner, behörighet och urval.

– När det kommer till behörighet så handlar det till exempel om att det bör vara upp till varje utbildnings ledningsgrupp att fastställa behörighet till yrkesskolan. För smala behörighetsregler kan leda till ett för litet elevunderlag, vilket i sin tur riskerar att viktiga utbildningar inte genomförs.

Grafiska Företagen har även skickat in ett gemensamt remissvar tillsammans med Industrirådet. Du hittar båda remissvaren via länkarna nedan.